Kultura

All about Canadian cul­ture, from peo­ple and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eat­ing and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, sav­ing, and invest­ing in Canada – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Canada. Citizenship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Travel ideas and tips for vis­it­ing, tour­ing, and decid­ing where to live in Canada.

Tahanan » Imigrasyon

Dapat lumikha ng Canada ang isang Startup Visa para sa mga imigrante negosyante?

Isinumite ng sa Enero 27, 2011 – 6:28 saIsa Puna

May pangkat ng mga Vancouver entre­pre­neurs is lead­ing a cam­paign encour­ag­ing the Canadian gov­ern­ment to cre­ate a new “start­up visa"Para sa mga imigrante sa pagitan ng pre-neuro-.

Inilunsad sa pamamagitan ng Danny Robinson (CEO, British Columbia Innovation Konseho), Maura Rodgers (Executive Director. Bootup Entrepreneurial Society), at Boris Wertz (Tagapagtatag, W Media pakikipagsapalaran), Startup Visa Canada ay isang ini-Tia-tive "upang hikayatin ang pinakamaliwanag entrepreneurial isipan mula sa buong mundo upang pumili ng Canada as the best place to start a com­pa­ny.”

The group argues that the cur­rent “fed­er­al and provin­cial gov­ern­ments’ sa pagitan ng mga pre-neuro-ial pro-gramo con­tain min­i­mum per­son­al fixed asset pro­vi­sions of about $300,000 and a long approval process that make it near­ly impos­si­ble for immi­grant entre­pre­neurs to start com­pa­nies here.”

Among their pro­pos­als:

  • replace the cur­rent min­i­mum asset pro­vi­sions with a min­i­mum Canadian invest­ment of $150,000.
  • paganahin ang mga kwalipikadong imigrante sa kasosyo sa mga lokal na mamumuhunan(mga) to expe­dite their tem­po­rary work per­mits.
  • require Immigrants to have at least a one-third equi­ty posi­tion in their com­pa­nies, maging aktibo sa tao edad-ment, and cre­ate at least three full-time equiv­a­lent (FTE) jobs over the course of a two-year peri­od.

A sim­i­lar start­up visa ini­tia­tive is under­way in the United States, kung saan senators John Kerry (Makademokrasiya ng Massachusetts) at Richard Lugar (Republikano ng Indiana) may intro-duced ang Startup Visa Batas.

Ano sa tingin ninyo? Is the start­up visa a good idea for Canada? Darating ka ba sa Canada sa ilalim ng Citizenship at Immigration Canada 'kuprum-upa sa pagitan ng s-pre-pro-gramo coach? Kung gayon, ano ang iyong expe-ri-ence? Please leave a com­ment and let us know.

At kung ikaw ay sumasang-ayon sa Startup Visa Canada Initiative, maaari mong mag-sign ang kanilang peti-tion dito.

For more on the top­ic of start­up visas, makita:

Startup Visa Canada’s web­site and blog

TechVibes arti­cle on the Startup Visa ini­tia­tive

StartupNorth blog post offer­ing sug­gest­ed revi­sions to the Startup Visa pro­pos­al

Wall Street Journal piece about the Startup Visa Act in the U.S.

"Better Way” car­toon and pho­to by Dave Charbonneau (Flickr)

Isa Puna »

  • Tweet na banggitin Dapat Lumikha ng Canada isang Startup Visa para sa Immigrant negosyante? | Buhay sa ibang bansa sa Canada -- Topsy.com sabi ni:

    [...] This post was men­tioned on Twitter by A Farber & Mga kasosyo , Alltop Canada. Alltop Canada sinabi: Dapat Lumikha ng Canada ang isang Startup Visa para sa Immigrant negosyante? http://bit. ly / i 5 R lPG [...]